Областните управители да станат органи за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 е записано в одобрения Териториален подход за управление на мрежата. Това стана ясно на работна среща, проведена на 05.09.2017 г. в Министерството на околната среда и водите. На нея присъства заместник областният управител Димитринка Петкова.

Срещата се организира по проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000, изпълняван от екоминистерството. Участваха министър Нено Димов и областните управители от страната.

Проектът е с продължителност 24 месеца, приключва през август 2018 г. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Целта му е на база на анализи и с активното участие на заинтересованите страни да бъде избран най-ефективният модел за управление на мрежата Натура 2000 в България, включително за разработване на плановете за управление на защитените зони.

На срещата бяха представени основните елементи на подхода, както и ролята и функциите на областните управители във връзка с регионалното управление на Натура 2000.

Базовите принципи за Европейска хармонизация на управлението на Натура 2000 в България са разписани в документите на проекта – управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване/поддържане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално/биогеографско ниво, ефективното управление на защитените зони следва да се основава на достоверни научни данни и анализи, и подкрепа от опит, базиран на успешни практики в Европейската мрежа. Предвижда се и полагането на повече усилия към онези видове и типове местообитания, за които страната има по-ключова роля и към тези, чието оцеляване е застрашено. В Натура 2000 всички икономически и социални дейности са възможни при спазване на изискванията на Европейските директиви, а собственикът/ползвателят е най-добрият стопанин на територията. Важен принцип за доброто управление е и отчитането на необходимостта от информираност и убеденост на цялото общество за ползите от Натура 2000 и осъзнаването, че това е основен фактор за постигане на съвместяване между природа и икономическо развитие.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно